แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  การทำขนมถั่วตัดสมุนไพร ของ นางวันดี  วงส์อนุ

สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่  16  หมู่ที่  7  ตำบลคำพอุง   อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

รหัสไปรษณีย์  45230

กิจกรรมที่ให้บริการ

 1. ให้ความรู้ด้านโภชนาการ  การทำอาหาร
 2. การผลิตถั่วตัดสมุนไพร

วันเวลาที่ให้บริการ

ให้บริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม / รับบริการมีเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต 

ผู้รับผิดชอบ

1.นางสุภาวรรณ  ประดับศรี                              ครู  กศน.ตำบล

2.นางสาวณิชากร  แดนขนบ                            ครู กศน.ตำบล

3.นายนันทภพ  ดวงประทุม                              ครูผูสอนคนพิการ

4.กศน.อำเภอโพธิ์ชัย

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้

อธิบายการเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำถั่วตัดสมุนไพร

อธิบายและสาธิตการผสมสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ลงไปในการทำขนมถั่วตัดสมุนไพร

สาธิตขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตถั่วตัดสมุนไพร

สาธิตการบรรจุขนมถั่วตัดสมุนไพร 

รางวัลที่เคยได้รับ

 1. ใบประกาศการประกวดผ้าไหมที่ภูพานราชนิเวศ  ชนะเลิศที่  2  ปี  2542
 2. ใบประกาศเกียรติคุณการทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่ภูพานราชนิเวศ  ชนะเลิศที่  2  ปี  2543
 3. ใบประกาศเกียรติคุณการทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่ภูพานราชนิเวศ  ชนะเลิศที่  1  ปี  2544

2. ชื่อแหล่งเรียนรู้  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากหน่อไม้

สถานที่ตั้ง  บ้านภูเขาทอง   ตำบลคำพอุง  

อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45230

กิจกรรมที่ให้บริการ

 1. สวนไผ่  จำนวน  80  ไร่  ใช้ในการศึกษาดูงาน
 2. การปลูกหน่อไม้ 
 3. การทำหน่อไม้ดอง
 4. การทำหน่อไม้อัดถุง
 5. การทำน้ำพริก  แจ่วบอง 
 6.  ห้องสมุด  แนะนำโครงการ  และความรู้ประกอบการแปรรูปอาหารจากหน่อไม้

วันเวลาที่ให้บริการ

ให้บริการจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 18.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม / รับบริการ

                ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ

1.นายธานี  เรืองโรจน์          ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้

2.นางสุภาวรรณ  ประดับศรี                              ครู  กศน.ตำบล

3.นางสาวณิชากร  แดนขนบ                            ครู กศน.ตำบล

4.นายนันทภพ  ดวงประทุม                              ครูผูสอนคนพิการ

5. กศน.อำเภอโพธิ์ชัย

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้

 1. อธิบายและสาธิตการปลูกหน่อไม้
 2. อธิบายและสาธิตการเลือกหน่อไม้เพื่อมาแปรรูป
 3. อธิบายและสาธิตการปลอกเปลือกหน่อไม้
 4. อธิบายและสาธิตการหั่นหน่อไม้
 5. อธิบายและสาธิตการเก็บรักษาหน่อไม้ดอง

นายธานี  จะถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอธิบายและสาธิตถึงขั้นตอนต่าง ๆ  ของการแปรรูปอาหารจากหน่อไม้  รวมไปถึงการพาเที่ยวชม  ศึกษาดูงานในไร่ปลูกหน่อไม้ด้วย 

ประสบการณ์การเรียนรู้

                นายธานี  เรืองโรจน์  ได้รับความรู้  ด้านความเชี่ยวชาญจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (การปลูกองุ่น , ส้มเขียวหวาน  และพืชผักตามฤดูกาล)  ซึ่งได้คลุกคลีร่วมกับบิดาและมารดามาโดยตลอด  ระยะเวลาในการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเป็นเวลานานนับ  15  ปี

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 1. ประธานกลุ่มองค์กรเครือข่ายในกลุ่มอาชีพตำบลคำพอุง
 2. ผู้แทนสมาคมฝึกอบรม AOTS  ประเทศญี่ปุ่น

3. ชื่อแหล่งเรียนรู้  การเพาะเห็ด ของ นางบุญมี  คำบุญเหลือ

สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่  76  หมู่ที่  13  

ตำบลคำพอุง   อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45230

กิจกรรมที่ให้บริการ

 1. ให้ความรู้การเพาะเห็ดในถุง
 2. การทำโรงเรือนที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ด
 3. การบำรุงรักษาเห็ดระหว่างการปลุก
 4. การเก็บดอกเห็ด

วันเวลาที่ให้บริการ

ให้บริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม / รับบริการ

                มีเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด 

ผู้รับผิดชอบ

1.นางสุภาวรรณ  ประดับศรี                              ครู  กศน.ตำบล

2.นางสาวณิชากร  แดนขนบ                            ครู กศน.ตำบล

3.นายนันทภพ  ดวงประทุม                              ครูผูสอนคนพิการ

4.กศน.อำเภอโพธิ์ชัย

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้

 1. อธิบายการเลือกวัตถุดิบในการเพาะเห็ด
 2. อธิบายและสาธิตการผสมเชื้อเห็ดลงในถุง
 3. สาธิตขั้นตอนต่าง ๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
 4. สาธิตการเก็บดอกเห็ดที่ถูกวิธี และเห็ดสามารถออกดอกได้นาน 

รางวัลที่เคยได้รับ

 1. วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ปี  พ.ศ. 2535
 2. วุฒิบัตรหลักสูตรจัดตั้งและฟื้นฟูองค์กร  (สมาชิก  กนช.)  รุ่นที่  1  ปี  พ.ศ. 2539  จากศูนย์ประสานงานกองหนุน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s