เกี่ยวกับเรา

สภาพข้อมูลทั่วไปของตำบลคำพอุง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลคำพอุง
ที่ตั้งเทศบาลตำบลคำพอุง มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโพธิ์ชัย 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร ( 37,500 ไร่ ) มีพื้นที่ทำการเกษตร 24,809 ไร่ ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง ทำให้มีปัญหาในเรื่องน้ำใช้ไม่เพียงพอ ในการทำการเกษตร ปัจจุบันได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการปกครองแบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้

ทำเนียบผู้นำชุมชนตำบลคำพอุง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน หมายเหตุ
1 บ้านโนนใหญ่ นายทองดี พรมบุญเรือง
2 บ้านบ้านธาตุจอมศรี นายวิเชียร โพธิ์หนองโคก
3 บ้านคำพอุง นายทองคำ วงศ์ชัยชาญ กำนัน
4 บ้านโคกใหญ่ นายสมพงษ์ ถินคำไสย์
5 บ้านภูเขาทอง นายดำรง มะอาจเลิศ
6 บ้านโคกสำราญ นายฉวี พิมวงศ์
7 บ้านบึงบูรพา นายยงยุทธ ยุบลพันธ์
8 บ้านคำพอุง นายบัวไข คำบัวโคตร
9 บ้านภูเขาทอง นายสมมาตร ปุยวงค์
10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายสุคต รสสีดา
11 บ้านนางาม นายสินสมุทร ชูศรีวาสน์
12 บ้านโคกสมบูรณ์ นายสมร นาเรียงรัตน์
13 บ้านคำเจริญ นายทองใบ ถินวิจารย์

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดเขตกับตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ จดเขตกับตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จดเขตกับตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จดเขตกับตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลคำพอุง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขายอดตัดอยู่ทางทิศเหนือของตำบลติดเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นป่าเป็นป่าดิบแล้ง อยู่บริเวณหุบเขาเป็นป่าเต็งรังอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลคำพอุงมีลำห้วยที่เป็นต้นน้ำจากหุบเขา เช่น ลำห้วยทราย ลำห้วยอัคคะ และอื่นๆเป็นต้น และมีอ่างเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์หลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยสนุก อ่างเก็บน้ำห้วยคำตุ ฯลฯ
ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลคำพอุง ภูมิอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาวโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนกันยายน
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน – ปลายเดือนกุมภาพันธ์
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
– ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,560 ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนาน 160 ครัวเรือน
– อาชีพรับจ้าง มีจำนวน 457 ครัวเรือน
– การประกอบอาชีพหลักของประชากร ทั้งตำบล คือ ทำนา ผลผลิตโดยเฉลี่ย 350 ก.ก./ ไร่
ประชากรทั้งสิ้น 8,953 คน จำแนกเป็นชาย 4,534 คน หญิง 4,418 คน ประชากรมีความหนาแน่น เฉลี่ย 149 คน /ตารางกิโลเมตร จำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 2,230 ครัวเรือน
สภาพเศรษฐกิจ
– ครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำไร่ 1,286 ครัวเรือน ส่วนมากทำไร่อ้อย ยางพาราและปลูกมันสำปะหลัง
– ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,560 ครัวเรือน
– ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียว มีจำนวน 160 ครัวเรือน
– อาชีพรับจ้าง มีจำนวน 457 ครัวเรือน
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลคำพอุง ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง
ด้านแรงงาน
ประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงานส่วนใหญ่ภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมักอพยพไปทำงานรับจ้างทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างตัดอ้อย บางส่วนกรีดยางกับครอบครัว
หน่วยธุรกิจในตำบล
– ปั้มน้ำมัน 14 แห่ง
– โรงสี 27 แห่ง
– ร้านค้า 65 แห่ง
การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
– โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง
– จำนวนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 / 2554 จำนวน 816 คน
– จำนวนนักเรียน ศพด. ทั้งหมด 200 คน
– จำนวนครูอาจารย์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 83 คน
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด 7 แห่ง
– สำนักสงค์ 12 แห่ง
ด้านสาธารณสุข
การให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งมีจำนวนเจ้าหน้าที่ และมีสถานที่ให้บริการ ดังนี้
ที่ ชื่อสถานที่ /บุคลากร จำนวน หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง
2 สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
3 อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ ชื่อสถานที่ /บุคลากร จำนวน หมายเหตุ
1 ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง
2 ตำรวจอาสา 132 แห่ง
3 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 154 แห่ง
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มชุมชน ดังนี้
หมู่ที่ รายชื่อกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม (คน)
1 กลุ่มออมทรัพย์ 4
2 กลุ่มอาชีพ 27
3 กลุ่มอื่นฯ 4
4. จำนวนกลุ่มทุกประเภท 35

ขนบธรรมเนียม/ประเพณี/วัฒนธรรม ประจำตำบลคำพอุง
1. ประเพณีบุญข้าวจี่ จัดช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี
2. ประเพณีลอยกระทง จัดช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุกปี
ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– ทรัพยากรดิน เป็นดินด้วนปนทรายโครงสร้างของดินไม่อุ้มน้ำ
– ทรัพยากรน้ำ มีห้วยอัคคะไหลผ่านตำบลคำพอุง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ห้วยทรายไหลผ่านหมู่ที่ 2/3/4/5/6/7/8
แหล่งนำธรรมชาติ
– ลำห้วย/ลำน้ำ 6 สาย
– บึงหนอง 18 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 8 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 8 แห่ง
– บ่อโยก 52 แห่ง
– อื่นๆ – แห่ง
จุดเด่นของตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงอยู่ทางตอนเหนือสามารถทำไร่อ้อย ไร่มันตลอดปี และมีการปลูกยางพารา มีการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก มีโรงงานน้ำตาลและโรงงานแป้งมันสำปะหลังใกล้พื้นที่ สามารถนำออกจำหน่ายได้สะดวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s